Fördjupad UGL info

Grundläggande definerar Försvarshögskolan sin ledarskapsmodell i tre huvudkomponenter:

 • ledarstilar,

• ledarkarakteristika,

• omgivningskarakteristika.

Ledarskapsmodellen beskriver förhållandet mellan dessa tre huvudkomponenter. Utifrån modellen kan förutsättningarna för ledarskap förstås från individ och omgivningsperspektiv. Utöver detta ingår uppdraget, målet för verksamheten som en gräns och förutsättande faktor för ledarskap.

I UGL berörs inte alla dessa delar lika mycket och det sker i en gemensam grupprocess varför upplevelsen är det viktiga och teorierna till del får en underordnad roll. UGL kan därför ses som en grundläggande ledarskapsutbildning för att få förståelse om och insikt i några av de viktigaste delarna i ledarskapsmodellen.

UGL berör inom de tre huvudkarakteristika i huvudsak enligt följande;

Ledarstilar:

 • Ledarskap ur ett generellt perspektiv

 

Ledarkarakteristika:

 • Livsåskådningsrelaterade
  • – värdegrund
  • – värderingar

 

 • Stresshanteringsförmåga
  • – förståelsen för stressens inverkan på individ, grupp och resultat

 

 • Social kompetens    
  • - relaterande kompetens
  • – mångfaldskompetens
  • – kunna ”ta folk”

 

Omgivningskarakteristiska:

 • Gruppen
  • – gruppdynamik
  • – gruppens utveckling
  • – gruppens upplösning

 

 • Historia/Kultur
  • – organisationens inverkan på gruppen


 

UGL har utvecklingsmål snarare än kunskapsmål

”Bli effektivare som gruppmedlem och ledare" är det övergipande målet och genom nedanstående delmål kommer du att kunna komma en rejäl bit på vägen mot det.

v     Personlig utveckling

v     Urskilja stadier i en grupps utveckling

v     Kunna kommunicera direkt och klart

v     Förstå behovet av ledarskap

v     Få erfarenhet av olika former av lärande enskilt och i grupp

v     Få erfarenhet av konflikthanteringsverktyg

v     Ökad självkännedom

v     Kunna ta och ge utvecklande feedback

v     Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse för min roll i dessa

v     Personlig utveckling

Som tidigare nämnts ställer så kallade utvecklingsmål stora krav på Dig som kursdeltagare. Endast genom ett aktivt deltagande och engagemang i såväl Dig själv som Dina kurskamrater kommer Du kunna uppnå dessa. Att de dessutom inte heller är mätbara på samma sätt som kunskapsmål inspirerar och utmanar ju än mer i inlärningssituationen!

  

Exempel på kursuppläggning UGL

 

Förmiddag

Eftermiddag

Kväll

 

Måndag

Introduktion

Mål och riktlinjer

Presentationer

Självbild och relationer Feedback

 

Tisdag

Backspegel

Känslor Kommunikation

Värderingar

Samtal om mig själv

Forts samtal om mig själv

Onsdag

Backspegel

Gruppens

relationer

Gruppteori

Målavstämning

Beslutsfattande och inflytande Stress och konflikt hantering, teori

Aktivt lyssnande

Torsdag

Backspegel Ledarskap

forts. ledarskap

Samkväm

Fredag

Backspegel

Återkoppling

Utvecklingsplan

forts. utvecklingsplan

Avslutning.

 

 

Eftersom kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning i grupprocesser åsätts ingen exakt timfördelning mellan de olika ämnesavsnitten och gruppens behov avgör i stor utsträckning tidsåtgången de olika dagarna.

Allt detta tillsammans, kursens upplägg och krav samt flexibiliteten i tid, gör att Du bör vara i balans och fri från andra åtaganden under Din UGL-vecka för att ge Dig själv full rättvisa och valuta av kursen. Mer detaljerad information kan Du få om Du kontaktar mig eller i samband med utskick inför Din UGL-vecka.

För Du kommer väl?

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)